Aanvraag Nederlanderschap & Paspoorten

Aanvraag Nederlanderschap

 

Als u niet over de Nederlandse nationaliteit bezit van rechtswege, kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie of naturalisatie.

Zie voor meer informatie over de voorwaarden voor en de procedure van optie en naturalisatie de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie van Nederland www.ind.nl en de brochure "Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint Maarten". Deze brochure kunt u downloaden via  

 

http://www.ind.nl/Images/ind3005-nwacm-nl_tcm110-322345.pdf

  

De kosten voor een aanvraag zijn:

 

Optieverzoek voor één persoon - Naf.   436

Optie voor echtpaar of verzoek ten behoeve van twee of meer minderjarige kinderen - Naf   743

Mede-optie per minderjarige - Naf.     52

Naturalisatieverzoek voor één persoon - Naf. 2047

Naturalisatie voor echtpaar of verzoek ten behoeve van twee of meer minderjarige kinderen - Naf. 2614

Medenaturalisatie per minderjarige - Naf.   302

 

Voor het indienen van een aanvraag voor optie en naturalisatie dient u een afspraak te maken. Afspraken kunnen elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 en vervolgens tussen 14.00 en 16.00 uur worden gemaakt per telefoon 4618555. Het voornemen bestaat het mogelijk te maken via internet een afspraak te maken.

 

 

Procedure ontheffing naturalisatietoets

U wil ontheffing van de naturalisatietoets omdat volgens uw behandelend specialist  niet in staat bent de toets te doen.

 

De procedure om ontheffing te krijgen is als volgt:

1.         U vraagt bij uw behandelend specialist om een verklaring waarin deze duidelijk aangeeft waarom u volgens hem de naturalisatietoets niet kan afleggen.  LET OP: een verklaring van uw huisarts wordt niet geaccepteerd.

2.          U maakt een afspraak bij het Kabinet van de Gouverneur. Dat kan via telefoonnummer 4618555 tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur;

3.         U neemt de verklaring van uw arts mee naar de afspraak bij het Kabinet;

4.         Na de afspraak stort u Nafl 400 bij de Girobank op rekeningnummer 50.03.03 op naam van Arbo Consult, met de omschrijving “kosten beoordeling ontheffing naturalisatietoets”

5.         De kopie van het stortingsformulier levert u in bij de receptie het Kabinet van de Gouverneur, in een envelop met uw naam, geboortedatum en datum van de afspraak bij het Kabinet;

6.         Het Kabinet van de Gouverneur stuurt alle stukken naar Arbo Consult;

7.         Arbo Consult roept u op voor een gesprek;

8.         Aan de hand van de gegevens uit het gesprek en de medische stukken stelt de arts van Arbo Consult een advies aan het Kabinet van de Gouverneur op. Het advies kan positief, maar ook negatief zijn. LET OP:  U krijgt het bedrag dat u aan Arbo Consult heeft betaald niet terug, ook niet als het advies van Arbo Consult negatief is. Arbo Consult heeft immers kosten gemaakt om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor ontheffing;

9.         Arbo Consult stuurt het originele advies naar het Kabinet van de Gouverneur en een kopie aan u;

10.     Als het advies positief is zal het Kabinet van de Gouverneur u bellen voor een afspraak voor het indienen van een verzoek tot naturalisatie. U krijgt dan vrijstelling van de naturalisatietoets;

11.     Als het advies negatief is, mag u een verzoek om naturalisatie indienen, maar dat zal dan zeer waarschijnlijk worden afgewezen als u niet alsnog slaagt voor de naturalisatietoets

  

Paspoort - Nooddocument

 

Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (Kabinet) kan aan iedere Nederlander die tijdelijk op Curaçao verblijft en gedurende zijn/haar verblijf het nationale paspoort kwijtraakt door verlies of diefstal, een nooddocument verstrekken om terug te reizen naar het land van herkomst. Ook kan een nooddocument worden verstrekt als de geldigheidsduur van het nationale paspoort tijdens het verblijf op Curaçao verloopt. De afgifte gebeurt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken (deze periode is in uitzonderlijke gevallen te verlengen met vier weken).

Het Kabinet moet zich houden aan de bepalingen van de Paspoortwet, onder andere op het gebied van identiteits- en nationaliteitsvaststelling.

Aanvragen


U moet een reisdocument persoonlijk aanvragen c.q. ophalen.
Bij uw aanvraag hebt u het volgende nodig:

-          het verlopen paspoort (aangifte van vermissing/diefstal doet u in beginsel bij het Kabinet)

-          een goede, recente pasfoto, die recht van voren is genomen en een egale lichtgekleurde achtergrond heeft; alleen kleuren pasfoto is toegestaan

-          een bewijs van niet-ingezetenschap van Curaçao

-          een geldig identiteitsbewijs 

 

Kosten:

  

·  noodverlenging/noodpaspoort NAF 109.65

 

 

Paspoort -Nationaal paspoort


Het Kabinet kan slechts aan drie groepen Nederlanders een nationaal paspoort verstrekken, t.w. zeevarenden, Nederlanders die werken bij een internationale organisatie zoals b.v. UNESCO en Nederlanders, waarvan hun paspoort al is verlopen, die bezig zijn met het aanvragen van een verblijfsvergunning om zich in te kunnen schrijven. Voor de eerste twee categorieën Nederlanders geldt niet de verplichting om zich te laten inschrijven in het Bevolkingsregister.

 

Aanvragen


Ook deze aanvraag dient persoonlijk te gebeuren c.q. opgehaald te worden. U heeft daarvoor nodig:

-          uw nationale paspoort of een aangifte van vermissing van uw paspoort

-          bewijsstukken die aantonen dat u tot de categorie Nederlanders behoort dat zich niet behoeft in te schrijven bij Bevolking. Dit kan zijn: een zeemansboek, zeebrief van uw schip of legitimatiebewijs van een internationale organisatie, bewijs aanvraag verblijfsvergunning.

-          een bewijs van niet-ingezetenschap van Curaçao

-          een geldig identiteitsbewijs 

-          1 pasfoto

Kosten:

  

·  NAF 183.45 (10 jaar geldig/meerderjarigen) of NAF 145,70 (5 jaar geldig/minderjarigen)

  

   

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur en de Gouverneur van Curaçao zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.